Reference

///

STELLAR Homes

Lokacija Stellar Homes nalazi se u zahvatu DUP-a Radoje Dakić, prostora nekadašnje fabrike za proizvodnju građevinskih mašina.

Analizom urbane karte grada primjećujemo da je lokacija na samom kontaktu zona individualnog i kolektivnog stanovanja, odnosno individualno i kolektivno stanovanje se susreću na nekadašnjoj lokaciji industrije. Jedna od najzanimljivijih karakteristika koju primjetite kada stignete na lokaciju je da uprkos tome što se nalazite izmedju mase urbanih zgrada sa jedne strane, i mase privatnih kuća sa druge strane, možete pronaći ogranićen pogled na okolne planine. Cilj projekta je da se zadrži trostruki identitet mjesta i da je projekat istovremeno urbani i ruralni kao i industrijski.

Od suštinskoj je značaja bilo formiranje krutog tradicionalnog urbanog bloka sa šest različitih visina, kako bi se došlo do izgradnje novog volumena promjenljivih spratnosti (jedan do pet spratova). Cilj je da kompleks odgovari okruženju, pa su praznine i izrezi uspjeli da omoguće pogled prema planinama kroz prazne prostore između zgrada, ostavljajući fragmente pejzaža u daljini. Ovo je pomoglo ulasku prirodnog svijetla i ventilacije u unutrašnjost zgrade i atrijuma. Otvaranje blokova bio je jedan od prioriteta, kako bi se izbjeglo pretvaranje unutrašnjeg prostora u prostor koji okreće leđa, čineći ga glavnim centrom za okupljanje njegovih stanovnika, kao i mjestom koje vrijedi vidjeti.

Dvostruka priroda projekta rezultirala je dvostrukom materijalizacijom. S jedne strane, urbano lice zgrada materijallizovano je u čvrstom materijalu, tamne boje sa minimalno otvora i balkona, koji bi izlazili iz gabarita fasade kao erkeri. Kontaktna fasada koja takodje čini i zaštitni sloj od buke i vremenskih uticaja. Dok unutrašnjost zgrade ima dvostruku kožu, više staklenih površina, više terasa i zelene zidove. Na nižim krovovima oba objekta formirani su zeleni neprohodni krovovi, čime se otvaraju vizure, omogućava upad prirodnog svijetla i sunca u atrijume blokova kao i omogućava prirodno provjertravanje.

U funkcionalnom smislu objekti su koncipirani tako da je u podrumu smještena podzemna garaža sa parking mjesima kao i tehničke prostorije. U podrumskim etažama obje parcele smještene su tehničke prostorije i veći broj garažnih mjesta, a nedostajući broj parking prostora obezbijeđen je u parteru. U prizemlju su poslovni prostori različite tipologije i površina. Svakom od poslovnih prostora pristupa se spolja. Na svim ostalim etažama planirani su stanovi struktura garsonjere, jednosobni, dvosobni i trosobni.

UP12
Ukupna spratnost P+5
Ukupan BGP 20.174,59 m2
Ukupan broj stanova 291
Struktura garsonjere 128, jednosobni 125, dvosobni 35, trosobni 3

UP13
Ukupna spratnost P+5
Ukupan BGP 28.641,26 m2
Ukupan broj stanova 413
Struktura garsonjere 185, jednosobni 175, dvosobni 50, trosobni 3